Đăng kí vào DANH SÁCH CHỜ làm Nhân vật trải nghiệm chương trình

(Ban tổ chức sẽ liên hệ khi có kế hoạch sản xuất đợt tiếp theo)